زندگی را طی کن، و آنگاه که بر بلندترین قله هایش رسیدی لبخند خود را نثار سنگ ریزه هایی کن که پایت را خاراندند

آنجا که امید جوانه می زند، محال سر تسلیم فرود می آورد

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه عضو می پذیرد

حتی زمانی که فکر می کنیم بهترین تصمیم را گرفته ایم، از مشاوره بی نیاز نیستیم

    news not found

لطفا برای دریافت اینجا را کلیک کنید

برای دریافت اینجا  را کلیک کنید. 

برای دریافت اینجا را کلیک کنید

برای دریافت اینجا را کلیک کنید