چاپ        ارسال به دوست

انجام پژوهشی درباره آسیب شناسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه مازندران

پژوهشی درباره آسیب شناسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه مازندران و همچنین بررسی وضعیت برخی از آسیبهای مرتبط با آن با همکاری دفتر اشتغال زنان در این دانشگاه انجام پذیرفت. به اين منظور، تعداد522 نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند (338دخترو182پسر) نتايج پژوهش نشان دادكه:
- ميزان رضايت از نحوه گذراندن اوقات فراغت، براي دختران كمتر از حد متوسط و براي پسران در حد متوسط است. ضمن آنكه به طور معناداري رضايت دختران كمتر از رضايت پسران بود.
- ميزان قدرت تأمين هزينه هاي اوقات فراغت، آشنايي بافعاليتهاي دانشگاه و رضايت از برنامه هاي دانشگاه، هم براي دختران و هم براي پسران كمتر از حد متوسط بود. دراين متغيرها ميانگين نمره دختران با ميانگين نمره پسران تفاوت معناداري نداشت.
- ميزان مصرف مواد مخدر، مصرف سيگار، مصرف مشروبات الكلي، داشتن رابطه جنسي پرخطر و دیدن فیلم های پرنوگرافي، در پسران بطور معناداری بيشتر ازدختران است. ضمن آنكه اين تفاوت، براي شركت درمهماني هاي مختلط معنادار نبود. در متغيرهاي گفته شده، تفاوتي بين ميانگين نمره دانشجويان بومي وغيربومي وجود نداشت.
- رابطه بين ميزان مصرف مواد مخدر با درآمد مادران معنادار و نسبت به درآمد پدران فاقد معنی بود.
- رابطه ميزان مصرف الكل، هم با درآمد پدر و هم با درآمد مادر، معنادار بود. براي مصرف سيگار و نيز شركت درمهماني هاي مختلط، همين وضعيت وجود داشت.
- نتايج معناداري آزمون همخواني مجذوركاي درمورد محل سكونت، نشان دادكه بالاترين ميانگين مصرف سيگار به ترتيب مربوط به دانشجويان ساكن درخانه هاي دانشجويي(1/36/%)، سكونت گاههاي انفرادي (3/31/%)، خوابگاههاي خودگردان (8/10%) است. اين ميانگين، براي دانشجويان ساكن درمنزل پدري وخوابگاههاي دولتي به ترتيب برابر با (3/10/%) و (4/9/%) بود. اين ترتيب براي مصرف الكل نيز دارای وضعيت مشابهي بود، بااين تفاوت كه رتبه آول مربوط به سكونت گاههاي انفرادي (31%) و رتبه دوم مربوط به خانه هاي دانشجويي (25%) بود. ميزان رابطه پرخطرجنسي نيز وضعيت مشابهي داشت.
- درصد مصرف مواد مخدر براي گروههاي سني 24-21،20-17 وبالاي 25 سال به ترتيب برابر با 5/13 % ، %4/7 و %3/4 است.


١٣:٠٨ - 1396/12/21    /    شماره : ١٦٤٤٢    /    تعداد نمایش : ٢٧٨