« معرفی مرکز مشاوره دانشجويی دانشگاه مازندران»

مرکز مشاوره دانشجويی دانشگاه مازندران از آبان1374 فعاليت خود را مستقيماً زير نظرمعاونت دانشجويی آغاز نموده است. دفتر مرکزی مشاوره جنب دانشکده علوم پايه می باشد و شعب آن بر اساس يک برنامه تنظيم شده آماده ارائه ی خدمات مشاوره ای به دانشجويان، کارکنان، اساتيد و خانواده هايشان می باشد