نام، نام خانوادگی: راضیه اختیاری امیری

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی: روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهراء

پست الکترونیکی:r_ekhtiari59@yahoo.com