• نعیمه خاکپور

عنوان پست: کارشناس مسئول مرکز مشاوره

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی( دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی)

  • فرانک کشفی

عنوان پست: کارشناس مرکز مشاوره

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی