برنامه هفتگی مشاوران مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه

نیم سال اول  98-1397

 


 

 

ردیف

 

ایام هفته

 

مشاوران مرکز

 

ساعت حضور مشاوران

 

حوزه کاری  مشاوران

 

مدرک تحصیلی مشاوران

 

 

1

 

 

شنبه

 

آقای میرزاپور

14-9

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی وسواس فوبی)  و اختلالات شخصیت

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

آقای اکبری

9-14

مشاوره تحصیلی، سازگاری  روابط بین فردی ازدواج- خانوادگی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

 

2

 

 

یکشنبه

آقای دکتر جعفری

14-8

ارتباط بین فردی-ازدواج-خانوادگی شکست عاطفی -سایر مشکلات و اختلالات

دکترای روانشناسی عمومی

آقای دکتر  مهاجری

8:30-10:30

درمان دارویی

متخصص اعصاب و روان

خانم مبلغ الاسلام

14-9

عاطفی - -ازدواج-ارتباطی و خانوادگی - اضطراب، استرس

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

 

3

 

 

دوشنبه

خانم عباسی

14-9

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی وسواس فوبی  و سایر مشکلات و اختلالات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

آقای اکبری

14-9

مشاوره تحصیلی، سازگاری  روابط بین فردی ازدواج- خانوادگی

 

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

خانم  دکترکاظمی

10-8

14-12

امور  وبسایت

برنامه ریزی تحصیلی-  یادگیری  و تمرکز

دکتری روانشناسی تربیتی

 

 

4

 

 

سه شنبه

خانم عباسی

14-9

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی وسواس فوبی  و سایر مشکلات و اختلالات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

خانم دادخواه

14-9

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی –– فوبی)  و اختلالات شخصیت

دانشجوی دکتری  روانشناسی سلامت

 

5

 

 

چهارشنبه

خانم اقبالی

14-9

عاطفی - -ازدواج-ارتباطی و خانوادگی - اضطراب،- استرس

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

خانم اصلی پور

14-9

عاطفی - -ازدواج-ارتباطی و خانوادگی - اضطراب،- استرس

دانشجوی دکتری روانشناسی