برنامه حضورمشاوردرخوابگاه ها : حضرت زینب (س) دختران t  امام  حسین ( ع) پسران

نیمسال اول  98-1397

ردیف

روز

مشاور

حوزه کاری  مشاوران

مدرک تحصیلی مشاوران

 

مکان

ساعت کار

 

 

 

 

 

     1

 

 

 

 

شنبه

 

آقای اکبری

مشاوره تحصیلی، سازگاری  روابط بین فردی -  ازدواج-خانوادگی

 

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

خوابگاه امام حسین ( ع)

پسران

18-22

 

خانم مبلغ الاسلام

عاطفی - -ازدواج-ارتباطی و خانوادگی - اضطراب، استرس

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

خوابگاه حضرت زینب (س)

دختران

22-17

 

 

 

 

 

    2

 

 

 

یکشنبه

    

  خانم عباسی

 

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی وسواس فوبی و  سایر مشکلات و اختلالات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خوابگاه حضرت زینب (س)

دختران

22-17

 

 

آقای اکبری

مشاوره تحصیلی، سازگاری  روابط بین فردی - خانوادگی

 

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

خوابگاه امام حسین ( ع)

پسران

18-22

 

 

 

 

 

3

 

 

دوشنبه

 

آقای میرزاد

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی وسواس فوبی و   سایر مشکلات و اختلالات

دانشجوی دکتری روانشناسی

خوابگاه امام حسین ( ع)

پسران

23-19

  

     خانم عباسی

 

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی وسواس فوبی و  سایر مشکلات و اختلالات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خوابگاه حضرت زینب (س)

دختران

22-17

 

 

    4

 

سه شنبه

 

خانم  اقبالی

عاطفی - -ازدواج-ارتباطی و خانوادگی - اضطراب،- استرس

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

خوابگاه حضرت زینب (س)

دختران

22-17

 

 

5

 

 

چهارشنبه

خانم مبلغ الاسلام

عاطفی - -ازدواج-ارتباطی و خانوادگی - اضطراب، استرس

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خوابگاه حضرت زینب (س)

دختران

22-17

 

آقای دکتر محمدزاده

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی وسواس فوبی و   سایر مشکلات و اختلالات

دکتری روانشناسی عمومی

خوابگاه امام حسین ( ع)

پسران

23-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس خوابگاه حضرت زینب(س) :  اتاق ورودی بلوک 4

آدرس خوابگاه نواب صفوی:   بلوک 1 اتاق 107