« هیچ پشتیبانی استوارتر از مشورت کردن نیست »             "  حضرت علی ( ع ) "

برنامه حضورمشاوردرخوابگاه ها : حضرت زینب (س) دختران و  امام  حسین ( ع) پسران

نیمسال  دوم  1396-97


آدرس  شعبه خوابگاه حضرت زینب (س) : ورودی بلوک 4

آدرس خوابگاه امام حسین  ( ع) : بلوک 1  اتاق 107

 

 

روز

مشاور

حوزه کاری  مشاوران

مدرک تحصیلی مشاوران

 

مکان

ساعت کار

 

 

 

 

شنبه

آقای اکبری

مشاوره تحصیلی، سازگاری  روابط بین فردی -  ازدواج-خانوادگی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

خوابگاه امام حسین ( ع)

پسران

18-22

حانم اوصیاء

عاطفی- خاوادگی-ازدواج-ارتباطی - سایر اختلالات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خوابگاه حضرت زینب (س) دختران

22-17

 

 

یکشنبه

حانم اوصیاء

عاطفی- خاوادگی-ازدواج-ارتباطی - سایر اختلالات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خوابگاه حضرت زینب (س)دختران

22-17

 

دوشنبه

آقای دکتر محمدزاده

اختلالات خلقی و اضطرابی(افسردگی وسواس فوبی و  مهارت های زندگی، سایر اختلالات

دکتری روانشناسی عمومی

خوابگاه امام حسین ( ع)

پسران

23-19

خانم مبلغ الاسلام

عاطفی - -ازدواج-ارتباطی و خانوادگی - اضطراب، استرس

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خوابگاه حضرت زینب (س) دختران

22-17

 

 

 

سه شنبه

     خانم عباسی

 

 

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی وسواس فوبی و  سایر مشکلات و اختلالات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خوابگاه حضرت زینب (س)دختران

22-17

آقای اکبری

مشاوره تحصیلی، سازگاری  روابط بین فردی -  مهارت های زندگی  و خانوادگی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

خوابگاه امام حسین ( ع)

پسران

18-22

 

چهارشنبه

خانم مبلغ الاسلام

عاطفی - -ازدواج-ارتباطی و خانوادگی - اضطراب، استرس

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خوابگاه حضرت زینب (س)دختران

22-17