برنامه حضورمشاوردرخوابگاه ها : حضرت زینب (س) دختران t  امام  حسین ( ع) پسران

نیمسال اول  99-1398

ردیف

روز

مشاور

حوزه کاری  مشاوران

مدرک تحصیلی مشاوران

 

مکان

ساعت کار

 

 

 

 

 

  1

 

 

شنبه

 

آقای گرجیان

 

خانوادگی زناشویی -اضطرابی روابط بین فردی

 

دانشجوی دکتری  مشاوره

 

خوابگاه امام حسین ( ع)

پسران

22-18

خانم مومنی

خانوادگی - اضطرابی روابط بین فردی

دانشجوی دکتری  روانشناسی تربیتی

خوابگاه حضرت زینب (س)

دختران

 

22-17

 

 

 

 

  2

 

 

یکشنبه

    

      خانم عباسی

 

اختلالات خلقی و اضطرابی

 ( افسردگی وسواس فوبی و  سایر مشکلات و اختلالات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خوابگاه حضرت زینب (س)

دختران

22-17

 

آقای گرجیان

خانوادگی -اضطرابی روابط بین فردی

دانشجوی دکتری  مشاوره

خوابگاه امام حسین ( ع)

پسران

22-18

 

 

 

 

3

 

 

دوشنبه

 

خانم دادخواه

اختلالات خلقی و اضطرابی

  افسردگی –– فوبی)  و اختلالات شخصیت

دانشجوی دکتری  روانشناسی سلامت

خوابگاه حضرت زینب (س)

دختران

22-17

 

 

آقای اکبری

مشاوره تحصیلی، سازگاری  روابط بین فردی

 

دکتری روانشناسی تربیتی

خوابگاه امام حسین ( ع)

پسران

18-22

 

  4

 

سه شنبه

  

        خانم عباسی

اختلالات خلقی و اضطرابی

  افسردگی وسواس فوبی و  سایر مشکلات و اختلالات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خوابگاه حضرت زینب (س)

دختران

22-17

 

آقای گرجیان

خانوادگی -اضطرابی روابط بین فردی

دانشجوی دکتری  مشاوره

خوابگاه امام حسین ( ع)

پسران

22-18

 

 

5

 

چهارشنبه

خانم مبلغ الاسلام

عاطفی - -ازدواج-ارتباطی خانوادگی اضطراب، استرس

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خوابگاه حضرت زینب (س)

دختران

 

22-17

 

آقای دکتر محمدزاده

اختلالات خلقی و اضطرابی افسردگی وسواس فوبی و   سایر مشکلات و اختلالات

دکتری روانشناسی عمومی

خوابگاه امام حسین ( ع)

پسران

23-18

 

آدرس خوابگاه حضرت زینب(س) :  اتاق ورودی بلوک4

آدرس خوابگاه:امام حسین (ع)   بلوک 1 اتاق 107